Ułatwienia dostępu

Centrum Rehabilitacji dla Dzieci

Centrum Rehabilitacji dla Dzieci im. ks. bpa Józefa Nathana
45-367 Opole, ul. Mickiewicza 5
Tel.: 77/ 453 65 59
Fax: 77/ 454 75 72


Centrum Rehabilitacji dla Dzieci posiada status NZOZ-u.
Centrum prowadzi działalność z zakresu rehabilitacji społecznej oraz oświatowo-wychowawczej. Atutem placówki jest jej interdyscyplinarny charakter łączący działalność oświatową, wychowawczą, opiekuńczą, z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej.
Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Centrum Rehabilitacji dla Dzieci ma charakter ciągły i prowadzona jest od 1997 roku. Zabiegi odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 17:00. Wykonywane są przez 10 rehabilitantów. W roku 2004 Centrum przyjęło 5.501 pacjentów, udzieliło 1.188 porad rehabilitacyjnych oraz przeprowadziło 33.494 zabiegi rehabilitacyjne.

Razem w latach 2002 - 2004 Centrum przyjęło 18.047 pacjentów, którym udzielono 4.230 porad rehabilitacyjnych i wykonano 82.790 zabiegów rehabilitacyjnych.
Rehabilitacja przeprowadzana jest na zlecenie lekarza specjalizacji rehabilitacji medycznej i obejmuje zabiegi z kinezyterapii (m.in. metodą Vojty i NDT - Bobath), hydroterapii, fizykoterapii i światłolecznictwa.

Prowadzone są także ćwiczenia grupowe W. Sherborne i SI oraz ćwiczenia metodą Knilla.
Zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, wszystkie zabiegi rehabilitacyjne posiadają skalę punktową. W comiesięcznych sprawozdaniach wykazywana jest ilość wykonanych punktów rehabilitacyjnych i ich wartość. Finansowanie z NFZ ograniczone jest do wysokości zakontraktowanej ilości punktów. Ze względu na dużą liczbę pacjentów wymagających rehabilitacji, przekroczenia miesięcznego limitu punktów rehabilitacyjnych i porad lekarza rehabilitacji medycznej mają miejsce każdego miesiąca. Zabiegi ponad limitowe wykonywane są nieodpłatnie.
W 2004 r. wykonano 175.759 punktów rehabilitacyjnych.
Zajęcia rehabilitacyjno-rewalidacyjne pozwalające nabywać i rozwijać umiejętności z zakresu samoobsługi, czynności dnia codziennego, koordynacji wzrokowo - ruchowej, prowadzone są grupowo i indywidualnie w oddziale dziennym (tzw. przedszkolu rehabilitacyjnym). Oddział posiada możliwość przyjęcia do 22 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Rodzice tych dzieci mogą wykonywać swoją pracę zawodową oraz poświęcać swój czas pozostałym członkom rodziny. Ilość zrealizowanych osobodni w 2004 r.wyniosła 2.527.
Średnio w miesiącu z oddziału dziennego korzysta 20 dzieci niepełnosprawnych, które nie są przyjmowane do przedszkoli ze względu na niepełnosprawność oraz brak możliwości rehabilitacji i rewalidacji w tych placówkach. Dzieci kończące pobyt w oddziale dziennym (w wieku 7 lub 10 lat) są usamodzielnione na miarę możliwości i przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie wskazanej przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną. Ich kontakt i integracja ze społecznością rówieśników mają większe szanse powodzenia. W trakcie pobytu na oddziale wykonuje się procedury terapeutyczne takie jak: ćwiczenia samoobsługi, terapia w czynnościach dnia codziennego, terapia zajęciowa, muzyczna i rekreacyjna, grupowa, ćwiczenia wymowy, edukacja specjalna, psychoterapia.

Pacjentami oddziału opiekuje się wykwalifikowany personel w ilości: 1 etat oligofrenopedagoga, 2 etaty terapeutów zajęciowych, 3 etaty pielęgniarek - łącznie 5,5 etatu. Taki wymiar zatrudnienia zapewnia opiekę i terapię na dobrym poziomie. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne realizowane są przez oligofrenopedagoga i terapeutę zajęciowego.
Czas trwania terapii wynosi 30 min. Z terapii pedagogicznej korzystają pacjenci z oddziału dziennego i ambulatoryjni, a z terapii prowadzonej przez terapeutów zajęciowych korzystają wyłącznie dzieci z oddziału dziennego.
Liczba przyjętych dzieci i przeprowadzonych zajęć przez oligofrenopedagoga i terapeutki zajęciowe w 2004 r. wyniosła 4.138 terapii.
Wszystkie zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne były realizowane stale, a każda nieobecność pracownika wynikająca z tytułu urlopu czy zwolnienia lekarskiego nie powodowała zawieszenia terapii. Obowiązki te przejmowali inni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach równorzędnych. Zastępstwa te nie miały wpływu na poziom świadczonych usług, ani nie dezorganizowały porządku dnia rodziców bądź opiekunów dzieci.

Oprócz zajęć terapeutycznych, prowadzone są zajęcia edukacyjne obejmujące program przedszkolny i klasy O", przygotowujący dzieci do nauki szkolnej.
Zajęcia grupowe klasy O" odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, co w skali miesiąca wynosi 12 godzin. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga specjalnego przygotowanego do edukacji dzieci specjalnej troski i posiadającego kwalifikacje do nauczania klasy 0". Ze względu na trudności manualne i intelektualne niektórych dzieci, w zajęciach tych bierze udział terapeuta zajęciowy, pomagając wykonywać trudniejsze zadania oraz wykonywać ćwiczenia polecone przez pedagoga w ramach zadania domowego. Oprócz zajęć grupowych, które uczą dzieci przyszłych kontaktów społecznych w klasie szkolnej, prowadzone są także zajęcia edukacyjne indywidualne z dziećmi mającymi kłopoty z realizacją programu w grupie. W trakcie tych zajęć usprawniane są funkcje szczególnie zaburzone, których nie można usprawniać w grupie. Dzieci z deficytami ruchowymi i zaburzeniami koordynacji wzrokowo - ruchowej uczą się pisać na komputerze i korzystają z różnorodnych programów komputerowych w ramach zajęć indywidualnych z pedagogiem i terapeutą zajęciowym. Na zajęciach indywidualnych realizuje się program obejmujący analizę i syntezę wzrokową, słuchową, usprawnia się umiejętności matematyczne oraz te, które będą niezbędne w nauce szkolnej. Wysiłek terapeutów skierowany jest na złagodzenie negatywnych relacji w sytuacji kontaktu dziecka z rzeczywistością. Zajęcia edukacyjne indywidualne prowadzone są równolegle z zajęciami grupowymi i stanowią kontynuację edukacji szkolnej. Prowadzone są ona przez pedagoga i terapeutki zajęciowe. Odbywają się 2, 3 razy w tygodniu po 30 - 45 minut. Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane są przez cały rok kalendarzowy.

Oprócz wymienionych zajęć rehabilitacyjno - rewalidacyjnych, prowadzona jest terapia logopedyczna dla dzieci, które jej wymagają. W tym zakresie w roku 2004 przeprowadzono 1.288 zajęć logopedycznych.
Od 20.10.2005 r. Centrum Rehabilitacji dla Dzieci posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Licznik odwiedzin